Assetmix

De assetmix is de verdeling van het vermogen over aandelen, onroerend goed, vastrentende waarden, infrastructuur en liquide middelen. De assetmix wordt bepaaldop basis van de ALM-studie en vastgelegd in het beleggingsbeleid.