Enkelvoudige jaarrekening

Enkelvoudige balans

Enkelvoudige balans per 31 december 2018

Na resultaatbestemming. Bedragen x € 1.000

Enkelvoudige balans per 31 december 2018
  Ref.   31-12-2018   31-12-2017
           
ACTIVA          
           
Vaste activa          
Deelnemingen 10  1.047.837    1.246.789   
Vorderingen uit hypothecaire leningen 11  5.250    5.688   
      1.053.087    1.252.477 
Vlottende activa          
Vorderingen op groepsmaatschappijen 11  438    438   
Overige vorderingen   2.187    5.442   
      2.625    5.880 
           
Liquide middelen 12      86 
           
TOTAAL ACTIVA     1.055.713    1.258.443 
           
           
PASSIVA          
           
Eigen vermogen          
Herwaarderingsreserve 13  375.650    352.089   
Overige reserves 14  672.824    899.311   
      1.048.474    1.251.400 
           
Kortlopende schulden          
Schulden aan groepsmaatschappijen   2.195    5.141   
Overige schulden   5.044    1.902   
      7.239    7.043 
           
TOTAAL PASSIVA     1.055.713    1.258.443 

Enkelvoudige resultatenrekening

Enkelvoudige resultatenrekening over 2018

Bedragen x € 1.000

Enkelvoudige resultatenrekening over 2018
    2018  2017     
           
Resultaat deelnemingen na belastingen   ‑199.417  245.372     
Vennootschappelijk resultaat na belastingen   ‑3.975  ‑10.491     
           
Resultaat na belasting   ‑203.392  234.881     

Toelichting op de enkelvoudige balans en resultatenrekening

9. Algemeen

De enkelvoudige jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling voor de enkelvoudige jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening zijn gelijk. Aangezien de resultatenrekening over 2018 van DELA Coöperatie is verwerkt in de geconsolideerde jaarrekening, is volstaan met weergave van de beknopte enkelvoudige resultatenrekening in overeenstemming met artikel 2:402 van het B.W. Deelnemingen in groepsmaatschappijen worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaarde in overeenstemming met paragraaf 2.5 van de geconsolideerde jaarrekening.

Voor de grondslagen van de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat wordt verwezen naar de toelichting in hoofdstukken 2 en 3 op de geconsolideerde balans en resultatenrekening.

10. Deelnemingen

De deelneming betreft het 100%-belang in DELA Holding N.V.

Deelnemingen, verloop

Bedragen x € 1.000

Deelnemingen, verloop
    2018  2017     
           
Stand per 1 januari   1.246.789  1.040.640     
           
Resultaat deelneming   ‑199.417  245.372     
Uitgekeerd dividend   ‑  ‑40.000     
Overige waardemutaties   466  777     
           
Stand per 31 december   1.047.838  1.246.789     
           
Aanschafwaarde   351.001  550.418     
Cumulative mutaties   696.837  696.371     
           
Stand per 31 december   1.047.838  1.246.789     

11. Vorderingen

Vorderingen op groepsmaatschappijen, verloop

Bedragen x € 1.000

Vorderingen op groepsmaatschappijen, verloop
    31-12-2018 31-12-2017    
           
Vaste activa          
DELA Holding N.V.   5.250  5.688     
           
Vlottende activa          
DELA Holding N.V.   438  438     
           
Totaal   5.688  6.126     

Over het gemiddeld saldo van deze rekening courantverhoudingen wordt 1% (kort) en 4% (lang) rente berekend.

12. Liquide middelen

Liquide middelen, specificatie

Bedragen x € 1.000

Liquide middelen, specificatie
    31-12-2018 31-12-2017    
           
Rabobank   86     
           
Totaal   86     

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de rechtspersoon.

13. Herwaarderingsreserve

Herwaarderingsreserve, verloop

Bedragen x € 1.000

Herwaarderingsreserve, verloop
    2018  2017     
           
Stand per 1 januari   352.089  371.589     
           
Van overige reserves inzake waardenmutatie beleggingen zonder frequente marktnotering   23.095  ‑20.232     
Overige waardemutaties   466  732     
           
Stand per 31 december   375.650  352.089     

14. Overige reserves

Overige reserves, verloop

Bedragen x € 1.000

Overige reserves, verloop
    2018  2017     
           
Stand per 1 januari   899.311  644.155     
           
Uit bestemming resultaat boekjaar   ‑203.392  234.881     
Naar herwaarderingsreserve inzake waardenmutatie beleggingen zonder frequente marktnotering   ‑23.095  20.232     
Overige waardemutaties   ‑  43     
           
Stand per 31 december   672.824  899.311     

15. Mutatieoverzicht eigen vermogen

Mutatieoverzicht eigen vermogen

Bedragen * € 1.000

Mutatieoverzicht eigen vermogen
    2018  2017     
           
Stand per 1 januari   1.251.400  1.015.744     
           
Uit bestemming resultaat boekjaar   ‑203.392  234.881     
Herwaardering onroerende zaken   466  732     
Overige mutaties   ‑  43     
           
Stand per 31 december   1.048.474  1.251.400     

Voorstel tot resultaatbestemming 2018
Voorgesteld wordt het negatieve resultaat na belastingen van  € 203.392 te onttrekken van de overige reserves.

Vooruitlopend op de vaststelling door de Algemene Vergadering is deze resultaatbestemming reeds in de jaarrekening verwerkt.

Resultaatbestemming 2017
De jaarrekening 2017 is vastgesteld in de Algemene Vergadering van 26 mei 2018. De Algemene Vergadering heeft de bestemming van het resultaat vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel.

16. Gemiddeld aantal werknemers

Gedurende 2018 had de Coöperatie 1 (2017: 1) werknemer in dienst, waarvan geen (2017: geen) werknemers in het buitenland.


Eindhoven, 17 april 2019

DELA Coöperatie

Het bestuur

 

De raad van commissarissen

 

Drs. E. Doeve MAIA Dr. W.M. van den Goorbergh
   
   
Ir. J.A.M. van der Putten MMO Drs. J.P. de Pender
   
   
J.L.R. van Dijk RA Prof. mr. C.J.H. Jansen
   
   
  Mw. drs. W. A. P. J. Caderius van Veen RA
   
   
  C.P.V. van der Weg
   
   
  mr. drs. G.H.C. de Méris RA FCA
   
   
  Prof. dr. J.J.A. Leenaars