In het kort

Thema

De jaarverslagen 2018 hebben het thema beachvolleybal

Coöperatie DELA is hoofdsponsor van het Nederlandse beachvolleybal. We steunen hiermee zowel de topsportactiviteiten als de breedtesportevenementen. DELA is bekend met de volleybalsport in Nederland. In de periode 2006-2016 had DELA een langdurige verbintenis met het Nederlands damesvolleybalteam. Volleybal is een breedtesport, toegankelijk voor iedereen.

Voorwoord

2018 is allereerst een jaar van groei geworden, van gezonde groei in de volle breedte. De grens van 4 miljoen verzekerden is ruimschoots gepasseerd. De sterke start op de Duitse markt springt daarbij het meest in het oog. Verheugend was verder dat we in onze kernmarkt in Nederland positieve ontwikkelingen mochten noteren. De netto-aanwas in uitvaartverzekeringen was beter dan verwacht en we hebben weer een opwaartse trend te pakken in ons marktaandeel voor door ons verzorgde uitvaarten. Verzekerden blijven ons waarderen met zeer hoge cijfers, de Net Promotor Scores zijn verder gestegen en zowel in Nederland als in België spraken medewerkers zich met trots en lof uit over DELA als werkgever.

Digitalisering & service excellence

De groei gaat evenwel niet zonder slag of stoot. Om verder te kunnen groeien, wendbaar te blijven en mensen, systemen en processen voor te bereiden op de toekomst zijn wij druk doende met vergaande investeringen in digitalisering. Dat raakt onze bedrijfsvoering in al haar facetten. Alle veranderingen betekenen allereerst extra kosten en extra inspanningen die het operationeel resultaat en de organisatie onder druk zetten. Daar staat tegenover dat we weten waar we naartoe willen: naar een op service excellence gestuurde organisatie, waar altijd ruimte is voor persoonlijke aandacht, met digitale processen als basis. Dat geeft energie.

Financieel

Financieel was 2018 een lastig en tegelijkertijd ook boeiend jaar. Vooral vanwege sterk gedaalde aandelenkoersen was het beleggingsresultaat negatief. Over 2018 moeten we een aanzienlijk verlies verantwoorden, na een prachtig positief resultaat over 2017. Deze volatiliteit in resultaten hoort bij ons businessmodel. Wij beleggen met oog op de lange termijn om zo meer waarde voor onze verzekerden te genereren. De tussentijdse resultaten kunnen dan enorm fluctueren. Wat onverminderd sterk is gebleven, is onze solvabiliteit. Voor de toegekende winstdeling worden dit jaar de in het verleden opgebouwde reserves gebruikt. In totaal is € 42 miljoen aangewend voor winstdeling ten behoeve van verhoging van het verzekerde kapitaal. Hiermee wordt de inflatie van de uitvaartkosten deels gecompenseerd.

Op de proef gesteld

In de laatste maanden van 2018 werd DELA niet alleen op de proef gesteld met dalende aandelenkoersen, maar ook door aantijgingen rondom het ongewenst afnemen en fingeren van vingerafdrukken van overledenen als tastbare herinneringen voor nabestaanden. Eerst ging het om privacy-schending met de schijn van commercieel belang. Daarna ging het over vermeende vervalsingen. Het eerste hebben we ons aangetrokken, het tweede is met een onafhankelijk onderzoek rechtgezet. Het heeft onze saamhorigheid verder aangewakkerd en ons gesterkt in onze overtuiging dat in de dagelijkse toewijding van al onze medewerkers het verschil wordt gemaakt. Vol vertrouwen zetten wij dan ook onze koers voort richting een excellente en betekenisvolle dienstverlening.

Eindhoven, 17 april 2019

DELA Coöperatie

Het bestuur

E. (Edzo) Doeve, voorzitter
J.A.M. (Jack) van der Putten, vicevoorzitter
J.L.R. (Jon) van Dijk, lid

 

2018: een jaar van gezonde groei, waarin de grens van 4 miljoen verzekerden ruimschoots is gepasseerd.

 

 

DELA staat voor:
Draagt Elkanders Lasten.

Dat gaat over solidariteit,
over samen sterk.

Over samen delen
en samen bepalen.
En over verbinden
van mensen en generaties.
Op de momenten die ertoe doen.
Voor elkaar.

Samen staan we sterk

Profiel

DELA Coöperatie U.A. (verder 'DELA' of geconsolideerd 'DELA Groep') is een internationale verzekeraar en uitvaartorganisatie. De onderneming wordt gekenmerkt door haar coöperatieve model: de leden zijn samen als collectief 'eigenaar' van de coöperatie. DELA is actief in Nederland, België en sinds kort ook in Duitsland. DELA telt ruim vier miljoen verzekerden.

Verzekeren en verzorgen

Ruim tachtig jaar geleden werd DELA opgericht om een goed en waardig afscheid mogelijk te maken voor haar leden. Door uitvaarten zowel te verzekeren als te verzorgen, maken we dat voor alle leden waar. Sinds de oprichting staat het bieden van zekerheid, zorg en continuïteit centraal.

Van en voor leden

DELA is een coöperatie. De belangen van onze leden en hun tevredenheid zijn ons hoogste doel. Zij zijn onze ‘aandeelhouders’. Via hun verzekeringen zijn zij lid van de coöperatie. Het bestuur van DELA en de commissarissen die toezicht houden, leggen verantwoording af aan de algemene vergadering. Het coöperatieve model is een unieke borging voor de belangen van verzekerden, ongeacht of zij (actief) lid zijn.

Vergroten ledenbestand, waarborgen solidariteit

In het belang van het verstrekken van goede dienstverlening aan leden tegen een zo laag mogelijke premie streeft DELA naar groei van het aantal leden, versterking van de solidariteit en het realiseren van inkoopvoordelen. Vroeger alleen in Nederland, nu internationaal. Vanaf de oprichting van de coöperatie geldt: ‘samen sta je sterker’.

Onze leden zijn samen collectief 'eigenaar' van DELA. Winsten komen hen ten goede. Hiermee wordt de premie laag gehouden en de prijsstijging van een uitvaart gecompenseerd.

Internationaal

DELA bestaat uit verzekerings- en uitvaartbedrijven in zowel Nederland als België. In Nederland telt DELA 28 uitvaartcentra en 21 crematoria. In België zorgen 54 uitvaartbedrijven en 4 crematoria dagelijks voor een waardig afscheid. Sinds 2018 is DELA als verzekeraar ook in Duitsland actief.

DELA maakte in 2018 haar entree op de Duitse markt. De start was zeer voorspoedig.

Financiële buffers

DELA beheert een vermogen van meer dan € 5,7 miljard. Anders dan bij schadeverzekeraars is de verzekeringsportefeuille bij DELA opgebouwd uit langlopende verplichtingen. Dat heeft consequenties voor ons beleggingsbeleid dat we dan ook zorgvuldig op onze verplichtingen hebben afgestemd. Want vanaf onze oprichting geldt: financiële buffers maak je in goede tijden, zodat reserves kunnen worden aangesproken wanneer het eens tegenzit.

Medewerkers en samenleving

DELA heeft ultimo 2018 1.985 medewerkers (1.494 FTE) in dienst. Betrokken, integer en ondernemend bouwen zij dag in dag uit aan de groei van ons ledenbestand, aan gewilde verzekeringsproducten, goede beleggingsresultaten, excellente dienstverlening, een waardige uitvaart, een duurzame en kostenefficiënte bedrijfsvoering en aan onze eigen tevredenheid, als trotse medewerkers. Daarnaast dragen we waar mogelijk bij aan het oplossen van uitdagingen in onze maatschappij.

 

Kerncijfers

Groep

  2018  2017  2016  2015  2014 
           
Klanttevredenheid          
NPS 12-maandsgemiddelde          
Nederland 53  52  52  45  nb
België 52  43  nb nb nb
Totaal (gewogen naar respondenten) 53  49  nb nb nb
           
Reputatie          
Nederland, leden  78,7   80,3   80,8   81,1   80,6 
Nederland, niet-leden  65,4   64,5   64,7   63,4   62,5 
Nederland (RepTrak-pulse)  72,1   72,4   72,8   72,3   71,6 
België ('DELA = dé uitvaartspecialist') 70% 72% 62% nb nb
           
Medewerkertevredenheid          
GPtW-score          
Nederland 89  84  81  83  83 
België 87  83  79  71  78 
Totaal 88  84  80  77  81 
           
Medewerkers          
FTE, ultimo jaar          
Nederland 1115* 1.017  1.038  1.084  1.076 
België 369  357  371  350  358 
Duitsland 11       
Totaal 1.495  1.380  1.409  1.434  1.434 
           
Omzet          
x € 1.000          
Verzekeren, premie-inkomen 450.782  434.773  399.569  367.088  341.438 
Verzekeren, overige omzet 109  3.418  1.654  1.659  1.841 
Verzekeren 450.891  438.191  401.223  368.747  343.279 
Uitvaartbedrijf 113.475  116.082  118.853  123.280  121.443 
Omzet exclusief opbrengsten uit beleggingen 564.366  554.273  520.076  492.027  464.722 
Opbrengsten uit beleggingen ‑139.287  422.973  333.402  107.458  257.985 
Totaal 425.079  977.246  853.478  599.485  722.707 

* Inclusief 90 medewerkers (65 FTE) toename ten opzichte van ultimo 2017 als gevolg van bedrijfsovernames

Groep

vervolg

  2018  2017  2016  2015  2014 
           
Balans          
Tenzij anders aangegeven: x € 1 miljoen          
Balanstotaal 6.159  6.111  5.722  5.303  5.014 
Waarde beleggingen 5.686  5.742  5.293  4.793  4.599 
Verzekerd kapitaal 42.765  38.548  34.981  30.012  24.759 
Technische voorziening 4.584  4.291  4.063  3.850  3.591 
Eigen vermogen 1.048  1.251  1.016  878  903 
... in percentage van technische voorziening 23% 29% 25% 23% 25%
           
Solvabiliteit          
Solvency II-ratio 373% 309% 239%    
           
Winstdeling en resultaat          
x € 1 miljoen          
Winstdeling 42  18  31  55  60 
Nettoresultaat ‑203  235  137  ‑29  77 
           
CO2-emissie          
x 1 ton. Alleen DELA Nederland          
SCOPE 1          
Gasverbruik 4.133* 4.183  4.025     
Uitvaartvervoer 310  316  381     
Leaseauto's 1.541  1.589  1.812     
Overig 82  82  98     
Totaal 6.066  6.170  6.316     
           
SCOPE 2          
Elektriciteit ‑  625  924     
Warmte    
Totaal 628  927     
           
SCOPE 3          
Woon-werkreizen 878  1.087  1.092     
Zakelijke reizen 361  465  458     
Totaal 1.239  1.552  1.550     

* Nog niet bekend, betreft een schatting

Verzekeraar

  2018  2017  2016  2015  2014 
           
Klanttevredenheid          
NPS 12-maandsgemiddelde          
Nederland (exclusief klantenservice) 43  42  41  28  nb
België 39  30  nb nb nb
Totaal (gewogen naar respondenten) 40  34  nb nb nb
           
Verzekerden          
Aantal ultimo jaar          
Nederland 3.218.355  3.176.382  3.129.427  3.073.020  2.982.980 
België 835.392  758.456  724.868  686.576  666.293 
Duitsland 4.100  ‑  ‑  ‑  ‑ 
Totaal 4.057.847  3.934.838  3.854.295  3.759.596  3.649.273 
           
Premie-inkomen          
x € 1.000          
Uitvaartplan, Nederland 257.445  254.172  246.915  242.541  235.293 
Leefdoorplan, Nederland 26.044  23.947  20.706  14.959  10.096 
Spaarplan, Nederland 58.091  57.741  39.808  24.215  12.110 
Totaal Nederland 341.580  335.860  307.429  281.715  257.499 
België 108.905  98.913  92.140  85.373  83.939 
Duitsland 297  ‑  ‑  ‑  ‑ 
Totaal 450.782  434.773  399.569  367.088  341.438 

Klantenservice

  2018  2017  2016  2015  2014 
           
Klanttevredenheid          
NPS 12-maandsgemiddelde          
Nederland 35  32  26  32  nb
België 32  26  nb nb nb
Totaal (gewogen naar respondenten) 35  32  nb nb nb
           
Telefonische contacten          
Aantal          
Nederland 290.906  261.461       
België 217.025  239.379       
Totaal 507.931  500.840       

Uitvaartbedrijf

  2018  2017  2016  2015  2014 
           
Klanttevredenheid nabestaanden          
NPS 12-maandsgemiddelde          
Nederland 71  70  68  58  nb
België 74  71  nb nb nb
Totaal (gewogen naar respondenten) 72  70  nb nb nb
           
Nabestaandenzorg          
Aantal gesprekken          
Nederland (telefonisch) 33.580  31.920       
België (fysiek) 8.745  8.792       
Totaal 42.325  40.712       
           
Uitvaarten          
Aantal          
Nederland 33.422  31.821  31.433  31.264  29.730 
België 11.461  11.795  11.793  12.720  12.262 
Totaal 44.883  43.616  43.226  43.984  41.992 
           
Crematies          
Aantal in eigen crematoria          
Nederland 23.984  22.781  22.341  20.889  18.329 
België 8.367  10.013  12.658  13.050  16.263 
Totaal 32.351  32.794  34.999  33.939  34.592 
           
Omzet          
x € 1.000          
Nederland 188.635  182.508  179.613  179.129  168.922 
België 52.520  54.602  54.980  56.810  55.453 
-/- Interne omzet 127.680  121.028  115.740  112.659  102.932 
Totaal 113.475  116.082  118.853  123.280  121.443 
           
Gemiddelde uitvaartkosten 4.197  4.134  4.099  4.055  3.975 
€ Naturapolis, volwassene, Nederland          
Stijging ten opzichte van voorgaand jaar 1,5% 0,9% 1,1% 2,0% 2,7%

Jaar in beeld

Januari

 • Verbouwing en uitbreiding van uitvaartcentrum In Pace DELA in Oldenzaal (NL).

Februari

 • Opening kantoor DELA Duitsland in Düsseldorf (D). [1]

Maart

 • DELA wordt in Nederland uitgeroepen als winnaar van de Great Place to Work en in België scoort DELA een mooie 7e plaats. [2]
 • De deuren van Uitvaartzorg Forrier en Vangrunderbeek zwaaien open naar aanleiding van de hernieuwde locaties in Vilvoorde en Zaventem (B). [3]

April

 • DELA opent haar grondig verbouwde en verduurzaamde hoofdkantoor in Eindhoven (NL). Op de begane grond is een publiek toegankelijk restaurant gevestigd. [4]
 • Start met de verkoop van verzekeringen in Duitsland. DELA ontvangt een product ranking met vijf sterren van Morgen & Morgen.
 • Finale van de Final Footprint Challenge (NL), het podium om duurzame oplossingen met de uitvaartbranche en de rest van de wereld te delen. [5]

Mei

 • Crematorium Het Zeeuwse Land in Goes (NL) in gebruik genomen. [6]

Juni

 • Innovatie: DELA Nederland introduceert de zit-lig-kist als voorbeeld van een steeds persoonlijker wordende uitvaart. 

Juli

 • DELA start op het terrein van crematorium Zegestede in Roosendaal (NL) de bouw van een nieuw uitvaartcentrum. [7]

Augustus

 • We verwelkomen Uitvaartzorg Lantmeeters – Geyskens in Genk (B) in de DELA-familie.

September

 • Migratie van circa 41.800 polissen naar DELA als gevolg van de (eerdere) overname van een Hooghenraed-portefeuille.
 • DELA bereikt een nieuw record en telt 4 miljoen verzekerden!
 • Het DELA GoedeDoelenfonds rijkt de ‘Gouden Venus van Milo’ uit: Imke Emons wordt verkozen tot meest inspirerende Nederlander met een beperking. [8]
 • De 1.000ste polis wordt afgesloten in Duitsland.

Oktober

 • Het mooie, nieuwe funerarium Bleyaert in Knokke (B) opent de deuren. [9]
 • De aula van Uitvaartzorg Marote in Oostende (B) krijgt een make-over.
 • De app “Mijn herinnering aan jou” wordt door DELA België gelanceerd. Meer dan 1.200 gebruikers hebben de webapp voor rouwverwerking reeds geïnstalleerd. [10]
 • Het DELA Uitvaartzorgplan wordt in België verkozen tot beste Uitvaartverzekering 2018 door DECAVI, een kennisorganisatie uit de verzekeringswereld.

November

 • DELA Nederland bij omroep AVROTROS. In het televisieprogramma Radar geeft DELA duidelijkheid over de kwestie rondom de vingerafdrukken. [11]
 • DELA verbindt generaties tijdens het lichtkunstfestival GLOW in Eindhoven (NL). Met collega’s uit het hele land en meer dan 40 ouderen en 25 jongeren van de Zonnebloem is twee avonden gewandeld langs de route met de hoogtepunten van Glow.
 • DELA Duitsland bereikt voldoende waarnemingen voor een klantoordeel en realiseert de score ‘zeer goed’. [12]

December

 • Uitvaartzorg Remans in Genk (B) en Uitvaartzorg Lambrecht in Blankenberge (B) krijgen vernieuwde werkplekken.
 • Onder de kerstbomen op het hoofdkantoor in Eindhoven liggen cadeaus voor kinderen uit gezinnen die afhankelijk zijn van de voedselbank. Het DELA Fonds werkt hierin samen met Stichting samen voor Eindhoven. [13]
 • Uitvaartzorg Bemelmans in Trooz (B) en Laloux-Chaudoir in Salzinnes (B)  staan nog in de steigers, en zullen begin 2019 worden opgeleverd.
 • Rating agency Assekurata rankt DELA Coöperatie in Duitsland met een A ('strong credit, stable outlook'). [12]

Koers en strategie

DELA bestaat al meer dan tachtig jaar. Met onze missie zijn we trouw gebleven aan onze oprichters. Het businessmodel is robuust en onze koers bepaalt hoe we waarde creëren voor onze stakeholders. Onze meerjarenstrategie leidt ons de toekomst in, op weg naar DELA's gewaagde doel.

Missie

DELA is een coöperatieve onderneming die zich richt op de continuïteit van het leven. Het is onze ambitie dat onze leden de toekomst zo zorgeloos mogelijk tegemoet kunnen zien. Met onze brede financiële en praktische dienstverlening staan wij hen daartoe met raad en daad bij. De missie van DELA is: ‘Wij geven elkaar zekerheid, zorg en continuïteit’.

Businessmodel

De leden en de DELA-organisatie borgen samen de continuïteit van de coöperatie en bewaken dat onze grondgedachte tot in lengte van jaren blijft bestaan en functioneren. Het businessmodel is eenvoudig en draait om:

 • De bundeling van kracht van zoveel mogelijk leden;
 • De kostenefficiënte inkoop en organisatie van een waardig afscheid;
 • De structurele waardecreatie voor stakeholders door de vier hoofddoelen te realiseren;
 • Het borgen van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en relevantie. Wij willen een bedrijfsvoering die het milieu zo minimaal mogelijk belast en bijdraagt aan een samenleving waarin iedereen ertoe doet en waaraan iedereen mee kan doen.

Ambitie: dit gewaagde doel maakt het voor iedereen duidelijk

Waar willen we naartoe? Wat is onze ultieme ambitie? Zowel onze missie als strategie komen terug in het gewaagde doel dat we voor DELA Groep voor het komend decennium hebben geformuleerd: "In 2030 geven vijf miljoen leden in Europa elkaar zekerheid, zorg en continuïteit”.

Het gewaagde doel voor DELA Nederland in de huidige planperiode is met name gericht op maatschappelijke betrokkenheid en excellente dienstverlening en luidt: "In 2020 is DELA de meest betrokken coöperatie die het leven méér betekenis geeft".

In België is DELA in een fase van groei, zowel autonoom als door middel van acquisities. Het gewaagde doel voor DELA België voor deze planperiode is gekoppeld aan de opbouw van bekendheid en reputatie en luidt: “In 2020 is DELA dé uitvaartspecialist van België die er staat als één warme familie voor alle andere families”.

Voor het onlangs gestarte DELA Duitsland was in 2018 nog geen gewaagd doel geformuleerd, anders dan het maken van een goede entree op de Duitse markt.

Onze hoofddoelen: zo creëren we waarde

De mate waarin wij goed presteren, stellen we vast aan de hand van vier hoofddoelen. Door de doelen te realiseren, creëren we waarde voor onze belangrijkste stakeholders:

 • Onze leden: bevelen leden en klanten onze dienstverlening aan? Indicator daarbij zijn onze Net Promotor Scores.
 • Onze financiën: in welke mate kunnen wij winstdeling blijven geven aan onze leden, nu en straks? Als indicator kijken we naar de verwachte gemiddelde winstdeling.
 • Onze mensen: vinden zij DELA het leukste bedrijf om bij te werken? Indicator: Indicator van trots en tevredenheid wordt gemeten via de jaarlijkse Great Place to Work-meting.
 • Onze omgeving: wat vinden zij? Hoe kijkt de buitenwereld naar DELA? Als indicator monitoren we in Nederland onze reputatieontwikkeling via de metingen van het Reputation Institute. In België meten we de mate waarin DELA wordt gezien als dé uitvaartspecialist.

Meerjarenstrategie: deze beweging willen we maken

De koers van coöperatie DELA is in beginsel 'tijdloos' en geldt ieder jaar opnieuw. Anders is dat voor onze strategie: die geldt voor de huidige planperiode en zegt iets over de fase waarin we als onderneming opereren. Op groepsniveau is de strategie als volgt samen te vatten: 

 • De positie in onze kernmarkten Nederland en België versterken door uitbreiding van productproposities en acquisities;
 • De internationale expansie maakt het mogelijk de groei van het aantal leden te kunnen voortzetten waardoor we schaalvoordelen steeds meer kunnen inzetten;
 • De verdere vergroting van de wendbaarheid, het digitaal meesterschap en het aanpassingsvermogen van onze organisatie moeten het mogelijk maken dat DELA, ook voor de leden van morgen, aan de verwachtingen van haar leden kan blijven voldoen door het leveren van excellente dienstverlening en door kostenefficiënt te opereren;
 • Nieuwe domeinen ontwikkelen op het gebied van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en relevantie en het op dit gebied introduceren van producten en diensten met het DELA-DNA (onder de noemer: "DELA verbindt").

Implementatie 2018

Het verslagjaar kende de volgende strategische aandachtspunten:

DELA Groep Realiseren van ledengroei;
  Verbeteren, uitbouwen en borgen van excellente dienstverlening;
  Groeien in digitaal meesterschap en databeheer en -gebruik;
  Uniformeren besturingsmodel KCS (kortcyclisch sturen);
  De maatschappelijk verantwoorde, duurzame en transparante bedrijfsvoering beter verankeren in onze onderneming en zichtbaar maken.
DELA Nederland Versterken van de positie in particuliere uitvaarten;
  Borgen van de uitkomsten van het kostenbesparingsprogramma;
  Opstarten van het project tot vervanging van grote verzekeringstechnische systemen.
DELA België Versterken van de positie in particuliere uitvaarten;
  Groei door middel van acquisities en integreren van de te verwerven portefeuille van Hooghenraed, een Belgische uitvaartverzekeraar;
  Implementeren van het kostenbesparingsprogramma.
DELA Duitsland Opbouwen van een organisatie en openen van een eigen kantoor;
  Introduceren van het merk DELA, om te beginnen in de branche van verzekeringsadviseurs;
  Starten met de verkoop van overlijdensrisicoverzekeringen.

Personalia bestuur

 

Drs. E. (Edzo) Doeve (1956), voorzitter

Man, Nederlandse nationaliteit. Functie DELA Groep: voorzitter bestuur (sinds 2004). Functie DELA Nederland: algemeen directeur (sinds 2004) met aandachtsgebieden: algeheel beleid, coöperatie, besturing verzekeren en uitvaartverzorging, HRM, communicatie, MVO, internal audit, juridische zaken en compliance. Dienstverband: onbepaalde tijd. Nevenfuncties: voorzitter bestuur Nationaal Uitvaartmuseum Tot Zover, lid raad van toezicht en voorzitter auditcommissie Eindhoven 365, voorzitter Stichting Promotors Van Abbemuseum, bestuurslid Stichting DELA Fonds.
 

 

Ir. J.A.M. (Jack) van der Putten (1959), vicevoorzitter

Man, Nederlandse nationaliteit. Functie DELA Groep: lid bestuur en plaatsvervangend voorzitter (sinds 2010). Functie DELA Nederland: directeur (sinds 2010) met aandachtsgebieden: IT, Inkoop, Klantervaring, Klantprocesteam, Klantenservice. Daarnaast is hij CEO van DELA België. Dienstverband: onbepaalde tijd. Nevenfuncties: bestuurslid Stichting DELA Fonds, voorzitter Stichting Onbeperkt Genieten.
 

 

 J.L.R. (Jon) van Dijk RA (1957), lid

Man, Nederlandse nationaliteit. Functie DELA Groep: lid bestuur (sinds 2014) en CFRO. Functie DELA Nederland: financieel directeur (sinds 1994) met aandachtsgebieden: finance, control, actuariaat, risicomanagement en beleggingen, waaronder de vastgoedorganisatie. Dienstverband: onbepaalde tijd. Nevenfuncties: penningmeester Stichting Los Niños, bestuurslid Stichting DELA Fonds, lid raad van toezicht en lid auditcommissie Financiën & Vastgoed van de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen.

 

Personalia rvc

 

Dr. W.M. (Wim) van den Goorbergh (1948), voorzitter

Man, Nederlandse nationaliteit. Benoemd per 2007. In derde en laatste termijn, tot 25-5-2019. Overige nevenfuncties: voorzitter raad van commissarissen NIBC Bank NV (tot 26-4-2019), voorzitter bestuur Stichting Administratiekantoor Heijmans, voorzitter Stichting Administratiekantoor ANWB, voorzitter bestuur Vereniging AEGON, voorzitter raad van commissarissen Leyden Academy on Vitality and Ageing BV, lid Commissie van Beroep Tuchtrecht Banken, voorzitter bestuur Stichting Leefbaarheid Luchthaven Eindhoven.

     
 

Prof. mr. C.J.H. (Corjo) Jansen (1961), vicevoorzitter

Man, Nederlandse nationaliteit. Benoemd per 2012. In tweede termijn. Overige nevenfuncties: voorzitter van het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht Radboud Universiteit Nijmegen, voorzitter van het bestuur van het Titus Brandsma Instituut Nijmegen, voorzitter van de Wetenschappelijke Adviesraad van het Koninklijk Nederlands Instituut te Rome.

     
 

Drs. J.P. (Jan Pieter) de Pender (1961), secretaris

Man, Nederlandse nationaliteit. Benoemd per 2009. In derde en laatste termijn. Functie: docent en examensecretaris De Nassau Scholengemeenschap Breda. Overige nevenfuncties: geen.

     
 

Mw. drs. W.A.P.J. (Willemien) Caderius van Veen RA  (1959)

Vrouw, Nederlandse nationaliteit. Benoemd per 2014. Herbenoemd in verslagjaar. In tweede termijn. Functie: Bestuursadviseur/interimmanager/eigenaar Caadje BV. Overige nevenfuncties: lid raad van commissarissen woningcorporatie Waterweg Wonen, voorzitter raad van toezicht bedrijfstakpensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel, voorzitter raad van commissarissen Distillers Group Toorank BV, voorzitter raad van toezicht Stichting Pensioenfonds Openbaar Vervoer, voorzitter visitatiecommissie Pensioenfonds Lloyds Register Rotterdam.

     
 

Prof. dr. J.J.A. (Hans) Leenaars RA (1952)

Man, Nederlandse nationaliteit. Benoemd per 2015. In eerste termijn. Functie: hoogleraar emeritus in de Bestuurlijke Informatieverzorging aan de Universiteit van Amsterdam. Overige nevenfuncties: voorzitter raad van commissarissen van Chassé Theater N.V., voorzitter Cultuurfonds Chassé Theater, lid raad van bestuur Stichting John van Geunsfonds, voorzitter raad van advies ILFA Groep.

     
 

Mr. drs. G.H.C. (Georges) de Méris RA FCA (1961)

Man, Nederlandse nationaliteit. Benoemd in 2019. In eerste termijn. Functie: partner Corporate Finance, Forensics & Recovery Joanknecht. Overige nevenfuncties: lid raad van toezicht Omroep Brabant, voorzitter Elefunds, lid bestuur Theaterfestival Boulevard, lid bestuur Rotary ‘s-Hertogenbosch.

     
 

C.P.V. (Van) van der Weg (1955)

Man, Nederlandse nationaliteit. Benoemd in 2015. In eerste termijn. Functie: directeur Stichting Merita, directeur Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector, directeur-eigenaar Macotra BV. Overige nevenfuncties: geen.

 

Toetreding na dagtekening jaarverslag

 

J.W.Th. (John) van de Steen (1954), voorzitter per 25-5-2019

Man, Nederlandse nationaliteit. Overige nevenfuncties: voorzitter raad van commissarissen BinckBank N.V., voorzitter raad van commissarissen Princess Sportsgear & Traveller B.V., bestuurslid van de Stichting Donateurs van het Koninklijk Concertgebouw Orkest, lid bestuur Stadhold Insurances S.A., bestuurslid vereniging AEGON. Eigenaar Ansteen Holding B.V.

 

Voor alle commissarissen geldt dat zij in de raad van commissarissen van DELA Coöperatie U.A., Dela Holding N.V. en Dela Natura- en levensverzekeringen N.V. zitting hebben.