Verslag van de rvc

Aanbieding jaarverslag

Geachte stakeholder van DELA, geachte lezer,

Hierbij biedt de raad van commissarissen het jaarverslag aan waarin het verslag van het bestuur, het verslag van de raad van commissarissen en de jaarrekening zijn opgenomen. Het verslag van het bestuur en de jaarrekening zijn door het bestuur opgesteld en met de raad van commissarissen besproken. De jaarrekening is door de externe accountant onderzocht en van een goedkeurende controleverklaring voorzien. De raad van commissarissen stemt in met de jaarrekening.

Klant en markt
De klanttevredenheid, uitgedrukt in NPS-cijfers, is gestegen. De netto-aanwas van verzekerden in het DELA UitvaartPlan en de autonome aanwas van verzekerden in België stemmen tevreden. DELA is gestart in Duitsland. De verkoop van overlijdensrisicoverzekeringen overtrof hier de verwachtingen, zowel gemeten in verzekerd kapitaal als aantal verzekerden. De brutomarge van het uitvaartbedrijf in Nederland is nog niet goed genoeg en het marktaandeel in uitvaartverzorging België loopt terug.

Beleggingen
Vanwege met name fors gedaalde aandelenkoersen is in 2018 een groot nettoverlies gerealiseerd. Het businessmodel is evenwel robuust. De solvabiliteitsratio volgens Solvency II en de dekkingsgraad blijven op peil. Dit betekent dat een behoorlijke winstdeling aan de leden kan worden gegeven, zodat de premieverhoging beperkt kan blijven.

Organisatie
Per saldo is de raad van commissarissen tevreden over de stappen die de organisatie heeft kunnen zetten. Met de digitale transformatie is een begin gemaakt, maar de governance rondom deze verandertrajecten moet worden versterkt. Nieuwe systemen en processen betekenen ook dat meer moet worden geïnvesteerd in mensen, methoden, werkwijzen en technieken.

Het gezondheidspercentage heeft zich in 2018 enigszins hersteld, maar moet nog verder omhoog. De tevredenheid van de medewerkers nam toe, zoals blijkt uit de fraaie resultaten van Great Place to Work (GPtW-metingen) in Nederland en België.

Een verandering in de werkwijze om vingerafdrukken af te nemen, heeft tot negatieve reacties van klanten en een kritische rapportage van een radioconsumentenprogramma geleid. Per direct is de wijze waarop DELA omgaat met de vingerafdrukken aangepast. Het beleid is teruggedraaid zoals het voor 1 september 2018 was. Dat wil zeggen dat DELA uitsluitend nog op verzoek en na uitdrukkelijke toestemming van de nabestaanden een afdruk maakt. Ook zijn de mails aangepast waarin nabestaanden worden geïnformeerd over de mogelijkheden van tastbare herinneringen. Uit onafhankelijk onderzoek zijn geen aanwijzingen gebleken dat met vingerafdrukken zou worden gefraudeerd.

Taken en verantwoordelijkheden van de raad van commissarissen
De taken en verantwoordelijkheden van de raad van commissarissen bestaan uit het houden van toezicht op het bestuur, de algemene gang van zaken in de coöperatie en de met haar verbonden ondernemingen. Ook adviseert de raad van commissarissen het bestuur en weegt daarbij alle in aanmerkingen komende belangen, waaronder die van de leden en medewerkers, af. Naast de toezichthoudende en adviserende rol, treedt de raad van commissarissen op als werkgever van de leden van het bestuur. Dezelfde leden fungeren tevens als raad van commissarissen van DELA Holding N.V. en van de hoofdvennootschap DELA Natura- en levensverzekeringen N.V. 

Toezichthoudende en adviserende rol
In 2018 liet de raad van commissarissen zich regelmatig informeren over de realisatie van de doelstellingen van de coöperatie, de strategie en de risico’s verbonden aan de ondernemingsactiviteiten, de opzet en werking van de interne risicobeheersing en controlesystemen, het financiële verslaggevingsproces, de naleving van de wet- en regelgeving en het risicobeleid. De raad heeft beoordeeld of op strategisch niveau de kapitaalallocatie, het beleggingsbeleid en de liquiditeitspositie in overeenstemming zijn met de risicobereidheid. Daarnaast heeft de raad van commissarissen in een speciale strategiesessie in het najaar van 2018 uitgebreid met het bestuur en de directie van DELA Nederland van gedachten gewisseld over belangrijke economische, technologische, maatschappelijke trends en ontwikkelingen, die implicaties kunnen hebben voor het bedrijfsmodel van DELA.

De raad van commissarissen als werkgever
De raad van commissarissen evalueert minimaal jaarlijks het functioneren van de leden van het bestuur. Ook houdt de raad toezicht op het beleid van het bestuur met betrekking tot de selectiecriteria en de benoemingsprocedure voor leden van het senior management. De variabele beloning voor het bestuur wordt vastgesteld aan de hand van financiële en niet-financiële resultaatgerichte afspraken, die zijn afgeleid van de langetermijnstrategie, de risicobereidheid, de meerjarendoelstellingen en het jaarplan van DELA. Op basis van de door het bestuur in 2018 geleverde performance heeft de remuneratie- en benoemingscommissie voorgesteld aan de raad van commissarissen om variabele beloning toe te kennen. De remuneratie- en benoemingscommissie heeft zich hierbij laten adviseren door de commissie governance beloningsbeleid en de audit- en riskcommissie.

Samenstelling van de raad van commissarissen
De raad van commissarissen onderschrijft het principe dat de raad een zodanige samenstelling heeft dat zijn leden in staat zijn zich kritisch op te stellen en onafhankelijk te handelen ten opzichte van elkaar, het bestuur en eventuele speciale belangen. Binnen de raad van commissarissen van DELA wordt gestreefd naar een evenwichtige en diverse samenstelling van de raad. Met de samenstelling zoals deze in 2018 was, meent de raad van commissarissen een goede invulling van kennis, ervaring en competenties te waarborgen. Vanwege het geplande aftreden van twee commissarissen in 2019, zijn de voorbereidingen voor de benoemingen in 2018 in gang gezet. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een profielschets voor de raad van commissarissen. Jaarlijks wordt geëvalueerd of deze profielschets nog overeenkomt met de huidige en toekomstige taken en verantwoordelijkheden van de raad. De samenstelling van de raad van commissarissen per 31 december 2018 is:

 • Dr. W.M. van den Goorbergh, voorzitter
 • Prof. mr. C.J.H. Jansen, plaatsvervangend voorzitter
 • Drs. J.P. de Pender, secretaris
 • Mw. drs. W.A.P.J. Caderius van Veen RA (afgetreden en herbenoemd op 13 januari 2018)
 • Prof. dr. J.J.A. Leenaars RA
 • C.P.V. van der Weg

Vergaderingen van de raad van commissarissen
Tijdens het verslagjaar heeft de raad van commissarissen op continue basis toezicht gehouden op en advies uitgebracht aan het bestuur. In 2018 belegde de raad met het bestuur zes reguliere vergaderingen. Zoals gebruikelijk vonden daarnaast twee vergaderingen plaats met de algemene Vergadering. Gedurende het jaar is regelmatig contact geweest tussen de voorzitter van de raad van commissarissen en de voorzitter van het bestuur. De raad vergaderde twee keer met de vertrouwenscommissie. Verder hebben de commissarissen ieder een of meer vergaderingen van de Nederlandse Ondernemingsraad met de bestuursvoorzitter bijgewoond. Ook heeft in 2018 een strategische sessie met het bestuur en de directieleden van DELA Nederland plaatsgevonden.

De raad van commissarissen hield toezicht op het algemene beleid van DELA en de aan haar gelieerde ondernemingen in Nederland en België. De doelstellingen voor 2018 en de projecten uit de groeistrategie werden iedere vergadering besproken. Het programma voor structurele kostenbesparing heeft de benodigde aandacht gekregen. De ontwikkelingen op het gebied van risicobeheersing en de activiteiten en resultaten van vermogensbeheer waren terugkerende onderwerpen. In december stonden zoals elk jaar de Own Risk and Solvency Assessment (ORSA) en het kapitaalbeleid op de agenda van de raad van commissarissen. Ook is aandacht geweest voor de ontwikkelingen in het toezicht door de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank en aan ontwikkelingen in wet- en regelgeving. Het reglement van het bestuur is zoals ieder jaar geactualiseerd en goedgekeurd. Ook werd de gewijzigde portefeuilleverdeling van het bestuur (per 1 juli 2019) goedgekeurd. Daarnaast werden zoals ieder jaar de reglementen van de raad van commissarissen en de commissies geëvalueerd en vastgesteld. In september 2018 had de raad een gezamenlijke vergadering met de beleggingsadviescommissie. Tijdens deze bijeenkomst werden de ontwikkelingen binnen beleggingen, waaronder de keuze voor de assetmix en de visie van de beleggingsadviescommissie hierop besproken.

Evaluatie van de raad van commissarissen
Minstens één keer per jaar bespreekt de raad van commissarissen zijn eigen functioneren. Eens per drie jaar doet de raad dat onder onafhankelijke, externe begeleiding. Dit was in 2018 het geval. Het referentiekader van de evaluatie wordt gevormd door de Gedragscode Verzekeraars, alsmede vigerende inzichten inzake deugdelijk bestuur. Uit de evaluatie blijkt dat de raad adequaat functioneert. De raad van commissarissen heeft kennis van zaken, is inhoudelijk georiënteerd, gebalanceerd en de betrokkenheid van de commissarissen bij DELA is groot. Hierbij speelt de voorzitter van de raad een constructieve rol. Het functioneren van de audit- en riskcommissie en de remuneratie- en benoemingscommissie is adequaat en zaken worden in de commissies gedegen voorbereid voor de raad van commissarissen. Het algemene beeld is dat de raad complementair en pluriform is samengesteld. In de komende periode zal er aandacht zijn voor het verder versterken van de raad op het vlak van ICT. De raad maakt een voldoende zorgvuldige en evenwichtige integrale afweging van belangen van alle betrokkenen bij DELA. De board room dynamics zijn goed en er heerst een prettige, open, positief-kritische sfeer. De relatie tussen de raad van commissarissen en het bestuur wordt gekenmerkt door wederzijds vertrouwen wat leidt tot op een open en diepgaande dialoog.

Vergaderingen en samenstelling van de commissies in 2018
Audit- en riskcommissie

De audit- en riskcommissie ondersteunt de raad van commissarissen bij het toezicht op de activiteiten  van het bestuur op (onder meer) het gebied van financiële rapportages, interne risicobeheersing- en controle, compliance, audit, het risicobeleid, riskmanagement en de mogelijke risico’s die voortkomen uit het beloningsbeleid. Een uitgebreidere taakomschrijving is weergegeven in de paragraaf Corporate Governance. Er waren in 2018 vier vergaderingen van de audit- en riskcommissie met het bestuur. De samenstelling van de audit- en riskcommissie per 31 december 2018 is:

 • Mw. drs. W.A.P.J. Caderius van Veen RA, voorzitter
 • Prof. dr. J.J.A. Leenaars RA
 • Drs. J.P. de Pender

Remuneratie- en benoemingscommissie
De remuneratie- en benoemingscommissie ondersteunt de raad van commissarissen bij de voorbereiding van de besluitvorming over onder meer de samenstelling en (her)benoeming in de raad en het bestuur en de remuneratie van de leden van het bestuur en het beloningsbeleid van de onderneming. Er waren in 2018 drie vergaderingen van de remuneratie- en benoemingscommissie met het bestuur. De samenstelling van de remuneratie- en benoemingscommissie per 31 december 2018 is:

 • Dr. W.M. van den Goorbergh, voorzitter
 • Prof. mr. C.J.H. Jansen
 • C.P.V. van der Weg

Permanente educatie
De leden van de raad hebben in 2018 een educatieprogramma gevolgd. Het programma heeft tot doel de deskundigheid op peil te houden en daar waar nodig te vergroten. De eerste sessie kende als thema ‘Verdieping kosten DELA Nederland’. Uiteengezet werd dat verschillende typologieën en principes leiden tot verschillende perspectieven ten aanzien van kostensoorten en -plaatsen bij DELA. De tweede sessie ging over exponentieel denken. In het eerste deel werd dieper ingegaan op ontwikkelingen rondom hypersnel groeiende oftewel ‘exponentiële technologieën’ en de denkwijze die daarbij hoort. De tweede helft van deze sessie ging over nieuwe inzichten op het gebied van gezondheid & levensverwachting, wat voor DELA vanzelfsprekend belangrijke thema’s zijn. De sessies waren plenair en alle commissarissen hebben eraan deelgenomen.

Voorstel aan de algemene vergadering van DELA Coöperatie U.A. te Eindhoven
Conform het bepaalde in de statuten van DELA Coöperatie U.A. heeft de raad van commissarissen de jaarstukken onderzocht en de jaarrekening van DELA Coöperatie U.A. en de daaraan toegevoegde gegevens goedgekeurd. De raad van commissarissen besprak deze stukken met het bestuur, de interne accountant en de externe accountant (Deloitte), en nam kennis van de controleverklaring van Deloitte bij de jaarrekening 2018 van DELA Coöperatie U.A. De raad stelt de algemene vergadering voor de jaarrekening 2018 van DELA Coöperatie U.A. vast te stellen en de leden van het bestuur te dechargeren voor het gevoerde beleid gedurende het verslagjaar. Voorts verzoeken wij u de leden van de raad van commissarissen decharge te verlenen voor het gehouden toezicht.

Tot slot
Op 22 maart 2019 is Prof. Mr. F.H.J.J. (Frans) Andriessen overleden. Frans Andriessen was voormalig lid en voorzitter van onze raad en erelid van coöperatie DELA. Hij geloofde in de kracht van solidariteit, had een groot hart voor de coöperatie en heeft veel voor DELA betekend.

De raad dankt de klanten van coöperatie DELA voor het in coöperatie DELA gestelde vertrouwen. Voorts danken wij alle medewerkers van coöperatie DELA voor hun inzet en betrokkenheid bij de belangen van de leden, verzekerden, klanten en overige belanghebbenden van coöperatie DELA.

Eindhoven, 17 april 2019

DELA Coöperatie

De raad van commissarissen

Dr. W.M. van den Goorbergh, voorzitter Prof. dr. J.J.A. Leenaars RA
Prof. mr. C.J.H. Jansen, vicevoorzitter Mr. drs. G.H.C. de Méris RA FCA
Drs. J.P. de Pender, secretaris C.P.V. van der Weg
Mw. drs. W. A. P. J. Caderius van Veen RA